Bán Cây Mai Xanh Thái Leo - Cây Hoa Mai Xanh Thái Lan Giống

-
Cây ưa nắng, leo nhanh, không kén đất
Chuỗi hoa dài, hoa bền, hoa xung quanh năm
Cây trồng sảnh thượng, ban công, mặt hàng rào, vòm cổng, quần thể sinh thái, du lịch…
520.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6191,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-co-cay":"1-7m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":380,"display_regular_price":380,"image":"title":"274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n","caption":"","url":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n.jpg","alt":"","src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n-510x638.jpg","srcset":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n-510x638.jpg 510w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n-320x400.jpg 320w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n-640x800.jpg 640w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n-768x960.jpg 768w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n.jpg 864w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n.jpg","full_src_w":864,"full_src_h":1080,"gallery_thumbnail_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/274978188_3232889670276057_9171362313830251002_n-270x270.jpg","thumb_src_w":270,"thumb_src_h":270,"src_w":510,"src_h":638,"image_id":6195,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"380.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6189,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-co-cay":"1m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200,"display_regular_price":200,"image":"title":"z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7","caption":"","url":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7.jpg","alt":"","src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7-510x680.jpg","srcset":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7-510x680.jpg 510w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7-300x400.jpg 300w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7-600x800.jpg 600w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7-768x1024.jpg 768w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7.jpg 960w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7.jpg","full_src_w":960,"full_src_h":1280,"gallery_thumbnail_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3201569230807_62b90dc6440fba821a7ef52ca10ff2d7-270x270.jpg","thumb_src_w":270,"thumb_src_h":270,"src_w":510,"src_h":680,"image_id":6196,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"200.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6190,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-co-cay":"50cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150,"display_regular_price":150,"image":"title":"z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa","caption":"","url":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa.jpg","alt":"","src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa-510x680.jpg","srcset":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa-510x680.jpg 510w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa-300x400.jpg 300w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa-600x800.jpg 600w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa-768x1024.jpg 768w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa.jpg 960w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa.jpg","full_src_w":960,"full_src_h":1280,"gallery_thumbnail_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z2975912156703_a8233bc69ad2abbc389006571f6c63fa-270x270.jpg","thumb_src_w":270,"thumb_src_h":270,"src_w":510,"src_h":680,"image_id":6197,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"","variation_description":"

fefef ","variation_id":6193,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-co-cay":"30cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":80,"display_regular_price":80,"image":"title":"z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9","caption":"","url":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9.jpg","alt":"","src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-510x510.jpg","srcset":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-510x510.jpg 510w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-270x270.jpg 270w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-100x100.jpg 100w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-400x400.jpg 400w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-800x800.jpg 800w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-280x280.jpg 280w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-768x768.jpg 768w, http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9.jpg 1280w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9.jpg","full_src_w":1280,"full_src_h":1280,"gallery_thumbnail_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"http://caygiongsaigon.com/wp-content/uploads/2022/06/z3502082587884_cb513b23b964456886bded2d8c2869d9-270x270.jpg","thumb_src_w":270,"thumb_src_h":270,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":6203,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"80.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6192,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

KÍCH CỠ CÂYChọn một tùy chọn
Cây: 1.5->1.7m
Cây: 2m
Cây: 90cm->1m
Cây: 50cm
Cây: 30cm
Xóa

Mai xanh thailand là loại hoa leo đẹp, mang lại hoa quanh năm. Cây cải tiến và phát triển nhanh, ngày đông không rụng lá. Do đó, cây rất tương thích làm giàn leo bóng non trước nhà, trồng sống ban công, leo cổng hoặc tường bao. Cây thích hợp với khí hậu Việt Nam, ko sâu bệnh cần không tốn nhiều công sức chăm sóc.

Bạn đang xem: Bán cây mai xanh


1. Xuất phát cây hoa mai xanh Thái Lan

Cây hoa mai xanh có tên kỹ thuật là Petrea volubilis thuộc họ Cỏ roi ngựa. Cây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Mỹ, sau đó được thịnh hành trên toàn cụ giới, tuyệt nhất là ở đều nước bao gồm khí hậu ôn đới, nhiệt đới gió mùa với những tên giờ Anh như sandpaper vine, purple wreath, hay cái thương hiệu mỹ miều Queen’s Wreath.

Mai xanh đã có được trồng phổ biến ở việt nam từ lâu, trồng đặc biệt nhiều sống Đà Lạt. Vì thế mọi người gọi thương hiệu là mai xanh Đà Lạt. Vài năm quay lại đây, lộ diện giống mai xanh bắt đầu được nhập trường đoản cú Thái Lan. Để minh bạch với tương đương cũ Đà Lạt, mọi tín đồ gọi sẽ là cây mai xanh Thái Lan, mai xanh Thái, mai tím Thái Lan.

*
Cây mai xanh thái lan dần trở lên thông dụng tại thị trường Việt Nam, thay thế sửa chữa mai xanh Đà Lạt.

2. Đặc điểm của cây mai xanh Thái Lan

– Cây mai xanh thái bao gồm thân nằm trong dạng leo hóa gỗ. Thân tròn mịn, vỏ kế bên màu xám. Cây hoàn toàn có thể leo cao mang lại 12m. Nếu không có giàn leo, cây sẽ cải cách và phát triển thành dạng lớp bụi tròn.

– Lá hình thai dục, size khá to, dài khoảng chừng 13cm. Phương diện lá khôn xiết ráp, vân nổi rõ, sờ vào như giấy nhám. Lá có màu xanh lá cây thẫm.

– Hoa mai xanh thái mọc thành từng chùm lớn, dài khoảng 40cm, bao hàm rất nhiều nhành hoa nhỏ. Đúng như tên gọi, hoa có blue color lam, xanh tím, màu tím cà. Hoa mọc từ các nách lá, bao che lên cục bộ cây một màu xanh tím mê hoặc. Điểm đặc biệt là trước khi tàn, hoa vẫn đổi sang màu trắng rất kỳ lạ mắt. Mùa chính của hoa mai tím thái là vào mùa xuân, hoa nở cực kỳ rộ với liên tục. Sau đó, cây mang đến hoa lác đác suốt năm.

*
Hoa mai xanh Thái khi sắp tàn sẽ đưa sang màu xanh, rồi trắng, rất lạ mắt!

3. Ý nghĩa và tác dụng của cây mai tím Thái Lan

Màu mai tím bộc lộ sự nữ tính và ấm áp. Tặng ngay mai xanh Thái Lan cho người yêu núm bạn biểu đạt sự thủy chung, luôn luôn muốn ở bên cạnh đối phương. Khuyến mãi mai xanh thái cho chính mình bè, tín đồ thân, công ty đối tác là thông điệp chúc họ luôn luôn hạnh phúc và giàu có phú quý. Trồng cây mai xanh thái để giúp đem đến may mắn tài lộc cho gia chủ.

Hoa đẹp, không nên hoa, color hoa lạ, hoa xung quanh năm! Những điểm sáng này làm cho mai xanh xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan được truy tìm trồng làm hoa lá cây cảnh quan, cây tô điểm ban công với sân vườn siêu nhiều.


*
Cây mai xanh thái cực kỳ đẹp, lại leo nhanh, không nhiều rụng lá, đề nghị rất phù hợp trồng làm cho giàn bóng mát.

Xem thêm: Trung Tâm Khảo Nghiệm Giống Cây Trồng Là Gì? KhảO NghiệM GiốNg Cã¢Y TrồNg Lã  Gã¬

Mai xanh thái tất cả tốc độ cải tiến và phát triển rất nhanh, mùa đông không rụng lá, bắt buộc rất rất được quan tâm trồng làm giàn bóng mát, trồng đậy nắng ban công. Lá to, thân leo chi chít nên nó cũng thường xuyên được trồng làm hàng rào, giúp tăng thẩm mỹ và làm đẹp của tường bao.

Có thân hoa gỗ, dễ tạo vẻ nên mai xanh thái lan cũng thường được trồng có tác dụng bonsai. Tuy nhiên cần chú ý thường xuyên cắt tỉa, bởi mai xanh thái cách tân và phát triển tán cùng leo khôn cùng nhanh.

4. Giải pháp trồng và quan tâm cây mai xanh thái

– Mai xanh xứ sở của những nụ cười thân thiện thường được nhân giống bằng phương pháp giâm hoặc tách cành. Thời điểm tương thích nhất nhằm trồng cây là vào mùa xuân, khi nhiệt độ mát mẻ, nhiệt độ cao.

– Cây thích phù hợp với mọi loại đất, của cả đất mặn, khu đất phèn chua, đất đá vôi, đất cằn cỗi nghèo dinh dưỡng. Mặc dù nhiên, để cây phạt triển tốt nhất thì cần trồng ở đất tơi xốp, nhiều mùn cùng dinh dưỡng, nước thải tốt.

– Mai xanh thái có khả năng chịu hạn vô cùng tốt. Khi mới trồng thì nên cần tưới cây hằng ngày để cây đủ độ ẩm phát triển, leo nhanh. Lúc cây đã bất biến thì có thể tưới nước 1 – 2 lần/tuần.

*
Mai xanh Thái vẫn có thể phát triển xuất sắc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt!

– Mai tím xứ sở nụ cười thái lan rất ưa sáng, tương thích trồng ở chỗ có ánh nắng mạnh. Tránh việc trồng trong nhà, trồng dưới bóng râm.

– Mai xanh thailand có sức sống mãnh liệt, trở nên tân tiến nhanh, ít bị sâu bệnh tiến công do lá cực kỳ nhám. Do đó chúng ta không cần tốn những công siêng sóc.

5. Một vài hình ảnh cây mai xanh xứ sở của những nụ cười thân thiện tại sân vườn của chúng tôi

*
Cây mai xanh thái có chức năng cho hoa sớm!
*
Mai xanh thái được nhân giống bằng cách giâm chiết cành.
*
Cây mai xanh thái to nhích cao hơn 1,5m.

6. Bội phản hồi của công ty mua cây mai xanh thái

*
Mai xanh thái đề nghị đi 2 tuyến đường xe khách, mất 3 ngày bắt đầu tới nơi nhưng cây vẫn đảm bảo!