Tên Các Loại Trái Cây Bằng Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Anh Về Trái Cây

-

Trái cây là một số loại thực phẩm vừa ngon miệng, vừa bổ sung nhiều vi-ta-min và chất khoáng giúp bức tốc sức khỏe. Tuy nhiên, các loại trái cây này trong giờ Anh được viết như vậy nào? Phiên âm ra sao? Hãy cùng Langmaster khám phá các từ bỏ vựng giờ Anh về trái cây ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Các loại trái cây bằng tiếng anh

1. Các từ vựng tiếng Anh về trái cây

1.1 từ vựng giờ Anh về những loại trái cây

Trái cây là nhiều loại thực phẩm phổ biến đối với cuộc sống của chúng ta. Mặc dù phiên âm và biện pháp viết của những loại trái cây này như thế nào? Hãy cùng Langmaster tìm hiểu ngay bên dưới đây:

Từ vựng giờ đồng hồ anh về trái cây

Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/: bơ
Apple /’æpl/: táo
Orange /ˈɒrɪndʒ/: cam
Banana /bə’nɑ:nə/: chuối
Grape /greɪp/: nho
Grapefruit /’greipfru:t/: bưởi
Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: khếMango /´mæηgou/: xoài
Pineapple /’pain,æpl/: dứa, thơm
Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: măng cụt
Mandarin /’mændərin/: quýt
Kiwi fruit /’ki:wi fru:t/: kiwi
Kumquat /’kʌmkwɔt/: quất
Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: mít
Durian /´duəriən/: sầu riêng
Lemon /´lemən/: chanh vàng
Lime /laim/: chanh vỏ xanh
Papaya (or pawpaw) /pə´paiə/: đu đủ
Soursop /’sɔ:sɔp/: mãng ước xiêm
Custard-apple /’kʌstəd,æpl/: mãng mong (na)Plum /plʌm/: mận
Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
Peach /pitʃ/: đào
Cherry /´tʃeri/: anh đào
Rambutan /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
Coconut /’koukənʌt/: dừa
Guava /´gwa:və/: ổi
Pear /peə/: lê
Fig /fig/: sung
Dragon fruit /’drægənfru:t/: thanh long
Melon /´melən/: dưa
Watermelon /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
Lychee (or litchi) /’li:tʃi:/: vải
Longan /lɔɳgən/: nhãn
Pomegranate /´pɔm¸grænit/: lựu
Berry /’beri/: dâu
Strawberry /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
Passion-fruit /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
Persimmon /pə´simən/: hồng
Tamarind /’tæmərind/: me
Cranberry /’krænbəri/: quả nam việt quất
Jujube /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
Das /deit/: trái chà là
Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: trái hạnh xanh
Ugli fruit /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
Citron /´sitrən/: trái thanh yên
Currant /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
Ambarella /’æmbə’rælə/: cóc
Indian cream cobra melon /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
Granadilla /,grænə’dilə/: dưa Tây
Cantaloupe /’kæntəlu:p/: dưa vàng
Honeydew /’hʌnidju:/: dưa xanh
Malay apple /mə’lei ‘æpl/: điều
Star táo bị cắn /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
Almond /’a:mənd/: quả hạnh
Chestnut /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
Honeydew melon /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
Blackberries /´blækbəri/: mâm xôi đen
Raisin /’reizn/: nho khô

1.2 trường đoản cú vựng về các loại rau hoa quả màu đỏ

Squash /skwɒʃ/: Bí
Beetroot /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
Bell pepper /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
Hot pepper /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
Carrot /ˈkær.ət/: Cà rốt
Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/: túng đỏ

1.3 từ vựng về những loại rau trái cây màu vàng

Corn /kɔːn/: Ngô (bắp)Sweet potato /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
Ginger /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
Lotus root: Củ sen
Turmeric: Nghệ

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC con VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

1.4 trường đoản cú vựng về các loại dưa

Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/: Dưa hấu
Cantaloupe /ˈkæntəˌluːp/: Dưa lưới
Galia: Dưa Galia
Canary melon / kəˈneəri ˈmɛlən/: Dưa hoàng yến
Honeydew /ˈhʌnɪdju/: Dưa lê
Winter melon /ˈwɪntə ˈmɛlən/: túng bấn đao
Cucumber /ˈkjuːkʌmbə/: Dưa chuột
Christmas melon /krɪsməs ˈmɛlənc/: Dưa santa Claus
Casaba melon: Dưa múi Casaba
Crenshaw melon: Dưa Mỹ khôn xiết ngọt
Horned melon: / hɔːnd ˈmɛlən/: Dưa leo sừng vàng
Bailan melon: Dưa Lan Châu
Charentais: Dưa Charentais
Hami: Dưa lưới hami
Bitter melon /ˈbɪtə ˈmɛlən/: Mướp đắng

1.5 tự vựng về những loại quả bọn họ berry

Strawberry /ˈstrɔˌbɛri/: Dâu tây
Cranberry /ˈkrænˌbɛri/: nam giới việt quất
Blackberry /ˈblækˌbɛri/: Dâu đen
Boysenberry: Mâm xôi lai
Blackcurrant /ˈblækˈkʌrənt/: Lý chua đen
Goji Berry: Cẩu kỷ tử
Acai Berry: quả Acai
Mulberry /ˈmʌlbəri/: Dâu tằm
Tayberry /ˈbɪlbəri/: Dâu tây
Bilberry: Việt quất đen
Elderberry: Quả cơm cháy
Chokeberry: Anh đào dại
Cloudberry: Mâm xôi Bắc cực
Gooseberry /gusˌbɛri/: Me rừng
Raspberry /ˈræzˌbɛri/: Phúc bồn tử
Huckleberry /ˈhʌkəlˌbɛri/: quả nham lê
Blueberry /ˈbluˌbɛri/: Việt quất
Lingonberry: Quả hồ lý

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

1.6 từ vựng về những loại quả chúng ta cam

Lime /laɪm/: chanh
Lemon /ˈlem.ən/: Chanh vàng
Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: trái mơ
Pomelo /ˈpɒm.ɪ.ləʊ/: quả bưởi
Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: trái dứa
Ambarella /ʌmˈbrel.ə/: quả cóc
Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: trái me
Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: Xoài
Green táo bị cắn /ˌæp.əl ˈɡriːn/: apple xanh
Orange /ˈɒr.ɪndʒ/: quả cam
Star fruit /ˈstɑː.fruːt/: trái khếGuava /ˈɡwɑː.və/: trái ổi
Plum /plʌm/: quả mận
Kiwi /ˈkiː.wiː/: trái Kiwi
Strawberry /ˈstrɑːˌber.i/: Dâu tây
Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua

2. Một vài thành ngữ về những loại hoa quả thông dụng

Từ vựng giờ Anh về các loại hoa quả ở trên sẽ giúp bạn nâng cao vốn trường đoản cú vựng tương tự như là hiểu biết của mình. Mặc dù nhiên, một điều các bạn cần giữ ý, nhiều khi các trường đoản cú vựng hoa quả ở trên ghép lại với nhau, chế tạo thành thành ngữ thì lại sở hữu nghĩa khác trả toàn. Bởi vì thế, hãy xem thêm ngay về những thành ngữ này bên dưới đây.

Một số thành ngữ về những loại hoa quả thông dụng

Go banana: tức là tức giận, tức điên lên

Ví dụ:

My mother would go bananas if she knew my result (Mẹ tôi đã tức giận ví như bà ấy biết được công dụng học tập của tôi)

Apples và oranges: không giống biệt

Ví dụ:

I và my brother are just apples and oranges (Tôi và anh trai tôi chẳng gồm gì giống như nhau)

Not give a fig: không tồn tại hứng thú với việc gì đó

Ví dụ:

He"s bragging about his family. But I don’t give a fig (Anh ta vẫn khoe khoang về gia đình mình tuy nhiên tôi chả quan liêu tâm)

The táo bị cắn of one’s eye: Được ai kia quý mến, ưng ý thú

Ví dụ:

My family has three children, but my youngest son is the táo apple of her eye (Nhà tôi có 3 đứa con, cơ mà cậu nhỏ út được yêu thích nhất)

The cherry on the cake: Thứ sau cuối để đa số thứ trả hảo

Ví dụ: 

The fabulous weather was just the cherry on the cake (Thời tiết tuyệt đối làm những thứ trở lên hoàn hảo)

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> top 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

3. Một trong những câu nói sử dụng từ vựng về trái cây trong giờ đồng hồ Anh

Dưới đấy là một số câu nói thực hiện từ vựng tiếng Anh về hoa trái thông dụng để bạn có thể tham khảo:

These apples are rotten. (Những quả apple này bị thối rồi)This orange tastes rather tart/ sour (Quả cam này hơi chua) Do you lượt thích fruits? What’s your favorite one? (Bạn gồm thích ăn trái cây không? mình thích loại như thế nào nhất?)Vietnam is a tropical country so we have a lot of kinds of fruits. Such as avocado, apple, orange, banana, grapefruit,.... (Việt phái nam là nước nhiệt đới nên cửa hàng chúng tôi có không hề ít loại hoa quả. Như bơ, táo, cam, chuối, bưởi,...)

ĐĂNG KÝ NGAY:

Phía trên là cục bộ từ vựng giờ Anh về trái cây để chúng ta có thể học hỏi. Mong muốn sẽ giúp nâng cao khả năng, vốn tự vựng giờ anh của những bạn. Ngoại trừ ra, hãy nhờ rằng tham gia các lớp học tập của Langmaster nhằm “chinh mục” tiếng Anh một cách dễ dàng nhất nhé.

Từ vựng giờ Anh về trái cây là một trong những chủ đề khá quen thuộc. Trái cây là thực phẩm vừa giỏi cho sức khoẻ, vừa bổ sung cập nhật nhiều vitamin cùng khoáng chất. Vì vậy, nó nối sát với người Việt trong những bữa nạp năng lượng hàng ngày. Học tiếng Anh về chủ đề này đang giúp bé dễ dàng ghi nhớ, hối hả ứng dụng hơn. Phụ huynh hãy thuộc Kyna For Kids tìm hiểu về chuỗi trường đoản cú vựng này nhé.

Xem thêm: 16 loại cây trồng trong nhà tốt cho sức khỏe và phong thủy, unilever việt nam

100+ từ vựng giờ đồng hồ anh về trái cây nhưng trẻ yêu cầu biết

Trái cây nối sát mỗi ngày với cuộc sống thường ngày chúng ta. Bởi vì vậy, nhỏ xíu sẽ càng yêu thích hơn khi ấy là nhiều loại trái cây bé nhỏ yêu thích. Phụ huynh hãy tận dụng tức thì điều này, giúp nhỏ trải nghiệm cấu trúc, từ bỏ vựng ngoại ngữ theo chủ thể đồ ăn.

*
*
*

Bắt đầu bằng những câu hỏi tiếng Anh và nhỏ xíu sẽ là bạn đáp. Có thể chắn bé sẽ vô cùng yêu thích khi gia nhập cùng ba mẹ. HÌnh thành phản xạ nhanh, ghi nhớ từ vựng thọ hơn.

Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
Apple: /’æpl/: táo
Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
Grape: /greɪp/: nho
Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khếMango: /´mæηgou/: xoài
Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít
Durian: /´duəriən/: sầu riêng
Lemon: /´lemən/: chanh vàng
Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng mong xiêm
Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng mong (na)Plum: /plʌm/: mận
Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
Peach: /pitʃ/: đào
Cherry: /´tʃeri/: anh đào
Sapota: sə’poutə/: sapôchê
Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
Coconut: /’koukənʌt/: dừa
Guava: /´gwa:və/: ổi
Pear: /peə/: lê
Fig: /fig/: sung
Dragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh long
Melon: /´melən/: dưa
Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
Longan: /lɔɳgən/: nhãn
Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
Berry: /’beri/: dâu
Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
Persimmon: /pə´simən/: hồng
Tamarind: /’tæmərind/: me
Cranberry: /’krænbəri/: quả phái nam việt quất
Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
Dates: /deit/: trái chà là
Green almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: trái hạnh xanh
Ugli fruit: /’ʌgli’fru:t/: trái chanh vùng Tây Ấn
Citron: /´sitrən/: trái thanh yên
Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
Chestnut: /´tʃestnʌt/: phân tử dẻ
Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
Raisin: /’reizn/: nho khô
Broccoli: /ˈbrɒk.əl.i/: Bông cải xanh
Artichoke: /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: Atiso
Celery: /ˈsel.ər.i/: cần tây
Pea: /piː/: Đậu Hà Lan
Fennel” /ˈfen.əl/: Thì là
Asparagus: /əˈspær.ə.ɡəs/: Măng tây
Leek: /liːk/: Tỏi tây
Beans: /biːn/: Đậu
Horseradish: /ˈhɔːsˌræd.ɪʃ/: Cải ngựa
Corn: /kɔːn/: Ngô (bắp)Lettuce: /ˈlet.ɪs/: rau xanh diếp
Beetroot: /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
Mushroom: /ˈmʌʃ.ruːm/: Nấm
Squash: /skwɒʃ/: Bí
Cucumber: /ˈkjuː.kʌm.bər/: Dưa loài chuột (dưa leo)Potato: /pəˈteɪ.təʊ/: Khoai tây
Garlic: /ˈɡɑː.lɪk/: Tỏi
Onion: /ˈʌn.jən/: Hành tây
Green onion: /ˌɡriːn ˈʌn.jən/: Hành lá
Tomato: /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
Marrow: /ˈmær.əʊ/: túng thiếu xanh
Radish: /ˈræd.ɪʃ/: Củ cải
Bell pepper: /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
Hot pepper: /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
Carrot: /ˈkær.ət/: Cà rốt
Pumpkin: /ˈpʌmp.kɪn/: túng bấn đỏ
Watercress: /ˈwɔː.tə.kres/: Cải xoong
Yam: /jæm/: Khoai mỡ
Sweet potato: /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
Cassava root: /kəˈsɑː.və, ruːt/: Khoai mì
Herbs/ rice paddy leaf: /hɜːb/: rau xanh thơm
Wintermelon: túng bấn đao
Ginger: /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
Lotus root: Củ sen
Turmetic: Nghệ:Kohlrabi: /ˌkəʊlˈrɑː.bi/: Su hào
Knotgrass: rau củ răm
Mint leaves: rau củ thơm (húng lũi)Coriander: /ˌkɒr.iˈæn.dər/: rau mùi
Water morning glory: rau củ muống

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về trái cây là chủ đề khá thân quen thuộc, gần gũi với trẻ. Điều này giúp con tiếp thu nhanh và ghi nhớ lâu dài rất nhiều. Đặc biệt, phụ huynh có thể kết hợp với nhiều hình thức học không giống nhau. Điển hình như học trên flashcard, bài bác hát, trò đùa đố vui trường đoản cú vựng,….

Đồng thời, bố mẹ cũng rất có thể cùng con áp dụng ngay trong các chuyển động đời sống hàng ngày. Trường đoản cú đó rất có thể kết phù hợp với nhau linh hoạt và chính xác hơn rất nhiều. Kyna For Kids ao ước rằng 100 từ bỏ vựng hoa quả trên vẫn giúp phụ huynh có thêm nguồn học tập liệu hữu ích dành mang lại con.